Taalontwikkeling

De taalontwikkeling, zoals het toekennen van betekenis aan woorden, kan een probleem zijn voor mensen met autisme. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen de expressieve communicatie (het uiten) en de receptieve communicatie (het begrijpen). Voor beide soorten communicatie geldt dat voor mensen met autisme de techniek van de taal - onder andere zinsbouw en woordenschat - begrijpelijk is, maar dat de sociale aspecten van communicatie de moeilijkheid vormen. In de praktijk betekent dit dat mensen met autisme goed kunnen omgaan met alles wat 'letterlijk' en concreet is. Problemen doen zich voor als de andere partij bijvoorbeeld woordgrapjes of sarcastische, spreekwoordelijke of emotioneel gekleurde begrippen gaat gebruiken. Verwijzende woorden, waarbij de betekenis varieert in tijd, ruimte of persoon zijn vaak ook ingewikkeld voor mensen met autisme. Hoe abstracter de begrippen, hoe moeilijker het wordt voor mensen met autisme.